Firma

KOMUNIKACYJNE

Co to jest ubezpieczenie floty - dla kogo i zakres?

Ubezpieczenie floty zaadresowane jest zarówno do firm posiadających własne floty, jak i tych, które zarządzają flotami. Najczęściej korzystają z tego ubezpieczenia firmy transportowe, produkcyjne. Nie trzeba ubezpieczać każdego samochodu z osobna, nawet jeśli są to różnego rodzaju pojazdy (np. osobowe i ciężarowe). Cena ubezpieczeń we flocie jest stała w okresie 12 miesięcy. Obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie OC, dodatkowo możemy wybrać: zieloną kartę, autocasco, NNW kierowcy i pasażerów, assistance, GAP (utrata wartości pojazdu), ubezpieczenie szyb, opon i wyposażenia, pomoc prawną.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia floty?

Cena ubezpieczenia floty na pewno zależy od ilości pojazdów – im więcej, tym cena jednostkowa będzie niższa. Ważna jest też historia samochodów (ich szkodowość w ostatnich 3 latach), marka, rodzaj, silnik i wiek oraz struktura floty i jej własność. Ponadto na cenę wpływają: zakres ochrony i liczba polis wchodzących w skład całego ubezpieczenia, obszar poruszania się pojazdów (kraj lub zagranica), działania prewencyjne właściciela wśród kierowców.

Co to jest ubezpieczenie GAP i jakie są jego rodzaje?

Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości pojazdu, jest szczególnie polecane osobom, które kupują pojazd na kredyt lub w leasing. W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej pojazdu, ubezpieczyciel bierze pod uwagę wartość rynkową pojazdu, a nie kwotę, która pozostała właścicielowi do spłaty. Ubezpieczenie to jest wypłacane bez względu na to, czy szkodę spowodował właściciel, czy inny kierowca. Występują trzy rodzaje ubezpieczenia GAP: fakturowy, finansowy, indeksowy. GAP fakturowy jest najdroższy, ale najlepiej nas chroni – ubezpieczyciel wypłaca różnicę między ceną auta z faktury a jego wartością sprzed wypadku. GAP finansowy (najtańszy) pokrywa różnicę między pozostałymi do spłaty ratami a kwotą uzyskanego odszkodowania z AC. GAP indeksowy to wartość pośrednia (wypłata ok. 20-30% wartości pojazdu).

OC, AC - obowiązkowe czy dobrowolne?

OC ppm (posiadacza pojazdu mechanicznego) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, chroni posiadacza pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody (rzeczowe i finansowe), które powstają w związku z ruchem pojazdu. Do ubezpieczeń dobrowolnych należą: AC (autocasco – od zdarzeń losowych), Assistance (pomoc w zdarzeniach losowych), NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).


TRANSPORTOWE

Co to jest ubezpieczenie OCP - zakres i koszty?

OCP to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, wynikające z zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale wymagane przez klientów firm przewozowych. Polisa OCP działa w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie towaru, opóźnienie transportu), często również w czasie postoju na parkingu strzeżonym. Składka najczęściej obliczana jest na podstawie rocznych obrotów firmy (z usług przewozowych), rodzaju przewożonych towarów, ilości i rodzaju pojazdów, zakresu terytorialnego wysokości, sumy gwarancyjnej oraz historii szkodowej.

Kiedy nie zadziała OCP?

TU często nie zgadzają się na zawarcie umowy OCP w przypadku transportu towarów niebezpiecznych i wysokiego ryzyka, np. leków, dokumentów, pieniędzy, dzieł sztuki, żywych zwierząt, alkoholu itp. Ponadto na przewoźniku i na kierowcy ciąży szereg obowiązków, których niespełnienie może spowodować niewypłacenie odszkodowania. Przykłady sytuacji, kiedy polisa nie zadziała: użycie niesprawnego pojazdu, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub przez osobę nieuprawnioną, niewłaściwe załadowanie lub rozmieszczenie towaru, przekazanie towaru osobie nieuprawnionej, postój pojazdu poza parkingiem strzeżonym, wada ukryta towaru.

Jak rozszerzyć polisę OCP na ruch międzynarodowy?

OCP w ruchu międzynarodowym dotyczy przewoźników, którzy zawodowo wykonują umowy przewozu towarów w międzynarodowym transporcie drogowym. Przewozy do tzw. państw o podwyższonym ryzyku (m.in. Rosja, Kazachstan, Ukraina, Białoruś, Mołdawia) wymagają dodatkowego rozszerzenia polisy OCP.
W sytuacji, gdy przewoźnik rozszerza zakres wykonywanych przewozów o transport międzynarodowy może zawrzeć nową umowę OCP w ruchu międzynarodowym lub rozszerzyć (aneksować) obecną umowę OCP w ruchu krajowym o przewozy w ruchu międzynarodowym.

Co to jest ubezpieczenie OCS - zakres i koszty?

OCS to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora i przeznaczone jest dla firm, które zajmują się organizacją przewozu towaru na terenie Polski lub za granicą. Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich, za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycyjnej. Zakres: przygotowanie dokumentów związanych z przewozem, załadunek i rozładunek, kontrola ilościowa i wagowa, znakowanie, pakowanie i przepakowywanie, zgłaszanie towaru do odprawy celnej, składowanie towaru. Rozszerzone OCS: kradzież i uszkodzenia w czasie wykonywania czynności spedycyjnych. Cena i suma OCS obliczana jest indywidualnie dla każdej firmy. Pod uwagę brane są: charakter i wielkość działalności, kompetencje, statystyki szkód, doświadczenie pracowników, typ przewozów, rodzaj pojazdu itp.

Kiedy nie zadziała OCS?

OCS nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie, wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby działające na jego zlecenie. Spedytor odpowiada również za dobór odpowiedniego przewoźnika.
Niezależnie od przytoczonych wyłączeń istnięją na rynku ubezpieczenia, które niektóre z tym wyłączeń włączają do zakresu polisy najczęściej po opłaceniu dodatkowej składki.

Ubezpieczenie Cargo - dla kogo i od jakich chroni zdarzeń?

Ubezpieczenie Cargo chroni towar (przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą lub morską) od utraty, ubytku lub zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie, czy korzystamy z przewoźnika. Zakres polisy Cargo: zdarzenia losowe, wypadek, rozbój, kradzież, uszkodzenie podczas załadunku lub rozładunku. Ubezpieczenie to skierowane jest do właścicieli przewożonego towaru.

Cargo czy OC przewoźnika?

Zarówno ubezpieczenie OC, jak i Cargo chronią towar w transporcie, jednak ich zakres jest inny. OC przewoźnika chroni interes samego przewoźnika, jego zakres jest ograniczony do winy przewoźnika. Natomiast Cargo zabezpiecza interes właściciela towaru w sytuacji, gdy przewoźnik nie ponosi winy za szkodę na towarze.


OC DZIAŁALNOŚCI GOSP.

Jakie zdarzenia obejmuje OC firmy?

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia chroni przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonej szkody osobie trzeciej lub jej mieniu. Ubezpieczenie to pokrywa również koszty ochrony prawnej. Podstawowe OC chroni na wypadek nieumyślnego wyrządzenia komuś szkody. Można je rozszerzyć o: OC za produkt, OC za szkody w nieruchomościach, OC pracodawcy. Zakres tego ubezpieczenia można dopasować do rodzaju prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia.

OC zawodu - obowiązkowe czy dobrowolne?

OC zawodu to ubezpieczenie dobrowolne, chroni przedsiębiorcę lub pracownika przed szkodami rzeczowymi wyrządzonymi osobom trzecim oraz stratami finansowymi osób trzecich. OC firmy jest obowiązkowe tylko dla niektórych zawodów takich, jak: księgowi, notariusze, radcy prawni, agenci ubezpieczeniowi, detektywi, lekarze, inżynierowie budownictwa, komornicy sądowi. Zakres obowiązkowego OC z tytułu wykonywanego zawodu jest jednakowy we wszystkich TU, regulowany przez prawo.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie OC za produkt i jaki jest jego zakres?

OC producenta za produkt dotyczy wyłącznie szkód osobowych i majątkowych wyrządzonych użytkownikom przez produkt (a nie w samym produkcie). Szkody majątkowe mogą zawierac zarówno rzeczywiste straty, jak i utracone korzyści. Ubezpieczenie tej odpowiedzialności może zawrzeć producent, dystrybutor, importer lub firma dokonująca napraw. Zakres tego OC należy dopasować do specyfiki prowadzonej przez ubezpieczonego działalności.


FINANSOWE

Przed czym chronią przedsiębiorcę ubzepieczenia finansowe?

Ubezpieczenia finansowe chronią przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami zdarzeń gospodarczych, które mogą wpłynąć na pogorszenie jego sytuacji finansowej. Najczęściej występujące rodzaje ubezpieczeń finansowych: od utraty zysku (ochrona prognozowanego wyniku finansowego), kredytu kupieckiego (ochrona przed niewypłacalnością kontrahenta), sprzedaży ratalnej (ochrona przed zaprzestaniem spłacania rat).

Jaki jest zakres ubezpieczenia kredytu kupieckiego?

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, zarówno krajowego, jak i zagranicznego, chroni wierzytelność, która powstała w konsekwencji świadczenia usługi lub dostawy towaru. Celem tego ubezpieczenia jest zminimalizowanie skutków ekonomicznych wynikających z niewypłacalności kontrahenta. Ryzyko zostaje przeniesione na ubezpieczyciela. Dzięki tej polisie przedsiębiorca może wydłużyć terminy płatności, ograniczyć poziom rezerw, poprawić płynność finansową.


MIENIE

Jakie mienie firmowe można ubezpieczyć?

Ubezpieczenie mienia skierowane jest do firm z działalnością produkcyjną, handlową, czy usługową. Można ubezpieczyć budynki i budowle, pomieszczenia, elementy wyposażenia budynku, nakłady adaptacyjne, maszyny, urządzenia, narzędzia, towary, surowce, przechowywane rzeczy osób trzecich, gotówkę i inne wartości pieniężne, a także przedmioty należące do pracowników.

Przed jakimi zdarzeniami chroni ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie mienia chroni właścicieli firm przede wszystkim przed kradzieżą, pożarem, powodzią i innymi zdarzeniami losowymi, przed skażeniem lub zanieczyszczeniem, a nawet przed zniszczeniem mienia przez straż pożarną podczas gaszenia pożaru. Można otrzymać również pokrycie kosztów akcji ratowniczej, sprzątania po szkodzie, odtworzenia dokumentacji oraz napraw.

Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie sprzetu elektronicznego?

Przedsiębiorca może ubezpieczyć: dane i nośniki danych, telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (komputery, serwery, urządzenia alarmowe i monitoringu, sprzęt medyczny, radiowy, telewizyjny). Ważne, by sprzęt ten był własnością firmy lub był wykorzystywany do prowadzenia działalności. Ubezpieczenie to chroni przedsiębiorcę od następujących zdarzeń: uszkodzenia sprzętu z powodu niewłaściwej obsługi, zdarzenia losowe (pożar, powódź itp.), kradzież, wady produkcyjne ujawnione po okresie gwarancji, zalanie podczas akcji ratowniczej. Ubezpieczyciel pokryje również koszty odtworzenia utraconych danych i programów. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony, w zależności od potrzeb właściciela firmy.


PRACOWNICZE

Z czym wiąże się ubezpieczenie grupowe na życia dla pracownika?

Grupowe ubezpieczenie to dowartościowanie pracowników oraz zwiększenie atrakcyjności firmy na rynku pracy. Standardowo obejmuje ono kompleksowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracownika, wypłatę świadczenia w razie jego niezdolności do pracy oraz finansowe zabezpieczenie rodziny na wypadek poważnej choroby lub śmierci pracownika. TU oprócz odszkodowania może zapewnić również: transport medyczny, wizytę domową lekarza, pokrycie kosztów rehabilitacji, czy pomoc psychologa.

Co obejmuje pracownicze ubezpieczenie NNW?

Grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) chroni pracowników przed skutkami wypadków i problemów zdrowotnych. Najpopularniejsze świadczenia NNW to: zgon ubezpieczonego lub małżonka/dziecka, wypadek komunikacyjny, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie. Ubezpieczenie to zwykle zawiera również: transport medyczny, wizytę domową lekarza lub pielęgniarki, konsultację psychologa, rehabilitację, dowóz leków, opiekę nad dziećmi na czas pobytu w szpitalu.

Czy warto wprowadzić pracownicze ubezpieczenie medyczne?

Dzięki medycznemu ubezpieczeniu pracodawca efektywnie zarządza swoimi pracownikami – dba o ich (i rodzin) zdrowie, motywuje i zwiększa ich lojalność, poprawia wydajność pracy, zmniejsza absencję, zapewnia komfort w korzystaniu z opieki medycznej. Firma podnosi również swoją atrakcyjność na rynku pracy, jest postrzegana jako dobry pracodawca i dzięki temu przyciąga najlepszych pracowników. Z ubezpieczeniem medycznym wiążą się jeszcze inne korzyści dla pracodawcy – składki ubezpieczenia grupowego firma może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.