Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Dane Administratora Danych Osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie celów, o których mowa w Ust. II pkt. 1 c) – d) niniejszej Polityki Prywatności jest FIDES Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 98, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000441181, NIP 1182088514, REGON 146398794 zwaną dalej „FIDES”.
 2. W zakresie danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią w zakresie realizacji celów określonych w Ust. II pkt. 1 a) – b) niniejszej Polityki Prywatności rolę Administratora Danych Osobowych pełnią poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w imieniu których FIDES pozyskuje i przetwarza dane osobowe na podstawie stosownych umów i/lub porozumień. W tym zakresie sposób postępowania z danymi osobowymi, w tym zasady ich przetwarzania oraz ewentualnego podpowierzania podmiotom trzecim, określa odpowiednie Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
 3. Kontakt z FIDES w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:  biuro@fidesubezpieczenia.pl:
 4. W FIDES nie powołuje się odrębnego stanowiska Inspektora Ochrony Danych.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych, dla których administratorem jest FIDES.

  II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) Przekazania Pani/Pana danych osobowych Towarzystwu Ubezpieczeniowemu (Administratorowi danych osobowych) celem przedstawienia oferty zawarcia umowy ubezpieczenia;
  b) Zawarcia umowy ubezpieczenia pomiędzy Panią/Panem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym;
  c) Oferowania innych dodatkowych produktów ubezpieczeniowych i działań marketingowych;
  d)Prowadzenia dokumentacji przebiegu działalności i realizacji obowiązków agenta ubezpieczeniowego;
 2. Fides przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
  a) Imię;
  b) Nazwisko;
  c) Adres zamieszkania;
  d) Numer telefonu;
  e) Adres e-mail;
  f) PESEL;
  g) Numer dowodu osobistego;
  h) Informacja o historii ubezpieczeniowej;
  i) Informacje dot. stanu majątkowego;
  j )Informacje dot. stanu zdrowia.

III. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Celem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać maila bezpośrednio do FIDES na adres:  biuro@fidesubezpieczenia.pl
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody FIDES ma prawo przetwarzać przekazane dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

  IV. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji, jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby możliwe było zrealizowanie celów, o których mowa w Ust. II pkt 1 powyżej.

 

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Uprzejmie informujemy, że dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania powierzonych danych osobowych w oparciu o profilowanie.

VI. Odbiorcy danych osobowych

 1. W zakresie naszej działalności niektóre z powierzonych danych przekazywane są innym podmiotom wyłącznie w zakresie ograniczonym realizacją celu ich przekazania, bądź też w formie zanimizowanej.
 2. Przekazanie danych osobowy tym podmiotom odbywa się na podstawie odrębnie zawartej umowy powierzenia przetwarzania, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Oprócz tego na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu możemy być zobowiązani przesłać przekazane nam dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. W takim przypadku przesłane zostaną dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym żądaniem uprawnionego podmiotu.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

Przekazane dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. II pkt 1, chyba że zajdzie sytuacja określona w Ust. IX pkt 1 poniżej. Po tym okresie przekazane dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

IX. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych;
  – sprostowania danych osobowych;
  – usunięcia danych osobowych;
  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  – przenoszenia danych osobowych.
 2. Uprawnienia wymienione w pkt 1 powyżej nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach, zgodnie z prawem, FIDES, po uprzedniej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna lub pozwalają na to przepisy prawa, może odmówić ich spełnienia. Z uprawnień wymienionych w pkt 1 powyżej, korzystać mogą osoby, których dane dotyczą.
 3. Poprzez dostęp do swoich danych osobowych rozumieć należy uprawnienie do uzyskania od FIDES potwierdzenia, czy są przetwarzane i jakie dane osobowe wnioskodawcy są przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach przetwarzanych danych osobowych, o planowanym okresie przechowywania danych oraz o prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pan/Pani prawo żądania sprostowania powierzonych danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma Pan/Pani prawo żądać także uzupełnienia niekompletnych danych.
 5. W każdym momencie przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzane dane nie są już niezbędne dla realizacji celów, w których zostały zebrane, cofnięto zgodę na ich przetwarzanie, nie występują prawnie uzasadnione podstawy dla przetwarzania powierzonych danych, wniesiono sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, na zasadach określonych w pkt 7 poniżej, bądź dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od FIDES ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:
  – kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przekazanych danych – na okres pozwalający FIDES sprawdzić prawidłowość tych danych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodnie z prawem, a jednocześnie sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
  – dane stały się zbędne dla FIDES do realizacji celów, w których zostały zebrane, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – wniesiony został sprzeciw, o którym mowa w pkt 7 poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie FIDES są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 7. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów FIDES. FIDES  może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli:
  istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. W każdym momencie przysługuje Panu/Pani prawo otrzymania odpisu posiadanych przez FIDES danych osobowych w zakresie, w jakim Pana/Pani dotyczą celem przekazania ich innemu administratorowi, jednakże tylko w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub w sposób zautomatyzowany. Ma Pan/Pani prawo żądać, aby powyższe dane zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie narusza praw i wolności innych osób.
 9. Uprawnienia określone w niniejszym ustępie IX, mogą być zrealizowane przez osobę uprawnioną poprzez wysłanie maila bezpośrednio do FIDES na adres biuro@fidesubezpieczenia.pl, wraz ze wskazaniem, realizacji którego z praw domaga się osoba uprawniona oraz na jakiej podstawie. FIDES rozpatruje każde zgłoszenie indywidualnie w terminie do 30 dni.

X. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że powierzone dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

XI. Zgłaszanie naruszeń

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych FIDES dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw osób fizycznych.
 2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko dla praw osób fizycznych, FIDES zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia.
 3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw jest wysokie, FIDES zawiadamia o incydencie osobę, której dane dotyczą.

XII. Bezpieczeństwo danych

 1. Uwzględniając charakter przetwarzanych danych oraz cele w jakich są przetwarzane, FIDES wdraża stosowne środki techniczne i organizacyjne, mając na uwadze prawdopodobieństwo i wagę zagrożenia.
 2. Celem ewidencjonowania przepływu danych osobowych FIDES prowadzi Rejestr czynności przetwarzania uwzgledniający cele i zakres przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem podmiotów od których dane są uzyskiwane i którym mogą być udostępnione wraz ze wskazaniem stosownej podstawy takich działań.
 3. W ramach reagowania na zaistniałe naruszenia oraz celem ich zapobiegania lub redukowania strat, FIDES prowadzi Rejestr naruszeń, w którym to wyszczególnia zgłoszone incydenty. W przypadku naruszenia Rejestr udostępniany jest Organowi nadzoru.
 4. FIDES na bieżąco wdraża nowe lub aktualizuje obecnie stosowane środki ochrony danych osobowych celem zapewnienia, aby przetwarzane były wyłącznie dane osobowe niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. FIDES monitoruje ilość i zakres zbieranych danych osobowych oraz okres przez jaki są przetwarzane w odniesieniu do celu ich przetwarzania.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy
  z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności FIDES informuje drogą elektroniczną.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia  25.05.2018r.